Institute Office

Name

Position

Office Location

Contact Information

E-mail

Wang Yuxia

Secretary for Party Affairs Foreigh Affairs

Guanyun Building 1723

8914278

wangyxia@lzu.edu.cn

Min Xia

Teaching Secretary of Postgraduate

Guanyun Building 1721

8914276

minx@lzu.edu.cn

Zhang Lu

Scientific Research Secretary

Guanyun Building 1721

8914277

zhanglu@lzu.edu.cn

Chen Yitong

Teaching Secretary of Undergraduate

Guanyun Building 1721

8914277
5292626

cyt@lzu.edu.cn

Liu Shuxia

Administration Assistant

Guanyun Building 1721

8914277

dqy@lzu.edu.cn

Li Jianhong

Assets Management

Guanyun Building 1721

8914277

lijh@lzu.edu.cn

Wu Hui

Accountant

Guanyun Building 1721

8914276

wuhui@lzu.edu.cn

Student Work Office

Name

Position

Office Location

Contact Information

E-mail

Hou Haikun

Deputy Secretary of Youth League Committe Counsellor

Yuzhong Campus 25#215

5292647

houhk@lzu.edu.cn

Shi Wanfeng

Deputy Secretary of Youth League Committe Counsellor

Guanyun Building 1725

8914586

shimf@lzu.edu.cn

Li Peibei

Counsellor

Guanyun Building 1725

8914586

lipb@lzu.edu.cn

Sha Xinyu

Counsellor

Yuzhong Campus 25#217

5292647

shaxy@lzu.edu.cn

Zhao Yongwei

Counsellor

Yuzhong Campus 25#217

5292647

ywzhao@lzu.edu.cn