Honorary President: Chou Jifan
Name
Duty
Contact Information
Name
Duty
Contact Information
Tian Xulong
Secretary of the Party committee
Guanyun Building 1703
0931-8912867
tianxl@lzu.edu.cn
Tian Wenshou
Dean
Vice Secretary of the Party committe
Guanyun Building 1801
0931-8914376
wstian@lzu.edu.cn
Huang Yu
Vice Secretary of the Party committe
Guanyun Building 1725
0931-5292646
huangyu@lzu.edu.cn
Yang yi
Vice-principal
Member of the Party committee
Guanyun Building 1711
0931-8915505
yangyi@lzu.edu.cn
Huang Zhongwei
Vice-principal
Member of the Party committee
Guanyun Building 2215
0931- 8912979
huangzhongwei@lzu.edu.cn
Ge Jinming
Vice-principal
Member of the Party committee
Guanyun Building 2102
0931-8914339
gejm@lzu.edu.cn
Feng Xia
Vice-principal
Vice Secretary of the Party committe
Guanyun Building 1726
0931- 8914277
fxlzu@lzu.edu.cn